KHÓA HỌC IELTS

Tổng quan về khóa học

Lộ trình học tập

Trình độ
Thời lượng
Lịch học
FOUNDATION 12-18 tháng 2 buổi / tuần
IELTS 1 12-18 tháng 2 buổi / tuần
IELTS 2 12-18 tháng 2 buổi / tuần

Tham quan lớp LUYỆN THI IELTS tại ZELDA ENGLISH

PHƯƠNG PHÁP
ĐÀO TẠO

Phương pháp:

Giáo viên & Giáo trình:

CAM KẾT
ĐẦU RA